شرح و تفسیر فصل خدایگانی و بندگی از کتاب «پدیدارشناسی روح» هگل

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می کند

حلقه مطالعاتی انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران شنبه ۹۵/۱۱/۲۳ نشستی را با حضور جناب آقای علیرضا سیداحمدیان با موضوع شرح و تفسیر فصل خدایگانی و بندگی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل برگزار می کند.

آقای علیرضا سیداحمدیان نویسنده کتابی با همین عنوان است که توانسته نه تنها ترجمه ای دقیق و کاملی را از این فصلِ کتابِ پدیدارشناسی روح هگل آن هم از زبان اصلی، آلمانی، عرضه کند، بلکه وی با دقت نظر مثال نزدنی جای جای این فصل از کتاب را شرح و تفسیر کرده اند. همچنین ایشان مقدمه ای مفصل و طولانی از سرگذشت و مناقشات برآمده از این فصل از کتاب پدیدارشناسی را در اروپا نوشته و عرضه نموده اند.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*