هشتی

شهریار شفقی

آموزش رایگان

زیرتیتر

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

هر کشور تا آن اندازه که ۱) پیچده باشد و پیچیدگی را ارزش و هدف بداند؛ ۲) مردم آن نسبت به دیگر نیروهای غیررسمی، قوی باشند؛ و ۳) به اصل بنیادین «رشد من در گرو رشد و پیشرفت دیگری است» چه آگاهانه و چه ناآگاهانه معتقد باشند، در آن کشور آموزش و پرورش رایگان خواهد بود.  علاوه براین، مسکن حداقلّی نیز رایگان خواهد بود، و همه برخوردار از دستمزد [...]

آموزش رایگان، رایگان نیست!

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** پرسش از اهمیت و ضرورت و حتی جایگاه آموزش رایگان را می‌بایست با این پرسش آغاز کرد که آیا اساسا با پدیده‌ای به نام آموزش رایگان مواجه هستیم یا نه! و البته با تاملی کوتاه در بسیاری از مثال‌های آموزش، در می‌یابیم که هر آموزشی در نهایت برای آموزش‌دهنده منفعتی را به دنبال دارد که اگر حاصل نیاید می‌تواند به خشم، ناامیدی و حتی عصیان [...]

آموزش رایگان: چرایی برونداد نامطلوب؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ // ۱ Comment

** اگر آموزش رایگان در مدرسه را کنار بگذاریم، آموزش رایگان دانشگاهی در ایران همواره دالّ بر شگفتی‌های فراوانی بوده است. این شگفتی‌، در درجه‌ی نخست، ناشی از علاقه‌ی بسیاری است که محصلین و خانواده‌هایشان برای استفاده از آموزش رایگان در دانشگاه دارند: یعنی قبولی در دانشگاه سراسری به عنوان مجموعه دانشگاه‌های برخوردار از کیفیت [...]

ملاحظاتی چند در باب آموزش در ایران امروز

۱۹ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** امروزه آموزش و نهاد علم‌آموزی در ایران معاصر دستخوش معضلات عدیده‌ای شده، به صورتی‌که آن فقط محدود به علم نشده بلکه عالِم و معلوم را نیز دربرگرفته است. گسترش این معضلات سبب شده که علم‌آموزی به عنوان یک فضیلت تبدیل به ضد ارزش شود، یعنی رذیلت. این‌ تهی‌شدن علم و عادی‌شدن رذیلت ریشه در نهاد انسان ایرانی معاصر دارد تا اسبابی [...]