آب و سیاست

آب و توسعه

۱۳ آبان ۱۳۹۶ // ۰ Comments

** مدیریت [منابع] آب یکی از بزرگترین چالش­های فراروی جهان کنونی است. تنها ۲٫۵ درصد از آبهای موجود در جهان، قابل شرب­‌اند و از این میزان نیز تنها یک درصد آن در دسترس انسان می­باشد. با نظرداشت به این محدودیت، مدیریت مصرف آب و کنترل آلودگی، حیاتی می­نمایند. امروزه تأمین آب سالم برای ۷۸۰ میلیون انسانی که عمدتاً در آفریقا، آسیا و [...]