ابن‌خلدون

ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی معاصر(۱)

۹ دی ۱۳۹۶ // ۰ Comments

ابن خلدون معمولا به عنوان نخستین متفکری که به تاریخ همچون یک علم نگریسته است و نیز به عنوان فیلسوفی که به سیر تاریخ بشر نگرش ماتریالیستی داشته، شناخته شده است. از جمله ایولاکوست در کتاب خود به نام جهان بینی ابن خلدون به بررسی آرا ابن خلدون در کتاب مقدمه پرداحته است. وی با اشاره به تفاسیر موجود، سعی در ارایه تفسیری جامع از این کتاب [...]