دکتر عبدالکریم رشیدیان

ما و بحران فلسفه

متن سخنرانی دکتر عبدالکریم رشیدیان در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در تاریخ 29 دیماه 1385

۲۵ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

پرسشی که می خواهم مطرح کنم، بیش از آن که یک تز قاطع باشد بیشتر در میان گذاشتن یک دغدغه است؛ آیا وضعیت کنونی ما، یک وضعیت بحرانی است؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. به عبارتی ما در حال حاضر وضعیت بحران نداریم. اما بحران یعنی چه؟ تعریف ساده بحران این است؛ پیدایش حالتی از نارسایی در یک نظم که کمابیش تا قبل از آن بحران، سازمند بوده است. پس [...]