سعید ماخانی

جهان تارنتینو در سینما

۴ مهر ۱۳۹۵ // ۱ Comment

** سینما به همان صورتی بازنمایی نمی‌کند که تئاتر، موسیقی ونقاشی بازنمایی می‌کنند، به سبب این‌که سخن گفتن با واژه‌ها با سخن گفتن از طریق حرکات و طراحی‌ها متفاوت است. سینما جهانی سیال‌تر و گشوده‌تر را بازنمایی می‌کند که آثار تارنتینو اوج آن است. وقتی سراغ سینمای تارنتینو می‌رویم، در آثار او خصایصی را مشاهده می‌کنیم که جهانی [...]

آموزش رایگان: چرایی برونداد نامطلوب؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ // ۱ Comment

** اگر آموزش رایگان در مدرسه را کنار بگذاریم، آموزش رایگان دانشگاهی در ایران همواره دالّ بر شگفتی‌های فراوانی بوده است. این شگفتی‌، در درجه‌ی نخست، ناشی از علاقه‌ی بسیاری است که محصلین و خانواده‌هایشان برای استفاده از آموزش رایگان در دانشگاه دارند: یعنی قبولی در دانشگاه سراسری به عنوان مجموعه دانشگاه‌های برخوردار از کیفیت [...]