فرزاد عزیزی

رده‌شناسی و الگوی چینش زبانی

۲۰ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

رده‌شناسی (typology) یکی از شاخه های مطرح در زبانشناسی امروز است که با مقایسه زبانها بدنبال رسیدن به جهانی‌های زبانی است و اصول حاکم بر ساخت همه زبانها را منشعب از زیر ساختی مشترک می داند. منشاء رده‌شناسی به باور کرافت (Croft) به مطالعات تاریخی شلگل بر روی ساختواژه کلمات و آثار هومبولت و شلایخر در قرن ۱۹ بر‌می‌گردد که در قرن بیستم با [...]