محمد جواهری

مصائب کولبران؛ گفتاری در توسعه ناموزون نظام سرمایه‌داری

۴ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

اگر بتوان آن دسته از نویسندگان بزرگ قرن بیستم را که از رنج طبقه‌ی کارگر قلم زده اند، دوباره زنده کرد، نمی دانم کدام بخش از زندگی فلاکت بار “کولبران” را به رشته تحریر در خواهند آورند! جامعه ما بر حسب عادت، برای قشر کارگر تنها ترحم می خرد. اما من به دنبال برانگیختن حس ترحم شما نیستم؛ فقط می خواهم از این طریق نمونه ای از روش های [...]