همبستگی اجتماعی

وحشت زندان سکندر

موضوعِ سپنتا نیکنام و تزلزل در عقلانیت جمعی ایرانی

۷ آبان ۱۳۹۶ // ۱ Comment

** برای پژوهشگران اجتماعی همواره این پرسش مطرح است که چرا و چگونه یک رخداد می‌تواند به موضوعی برای تحقیق و یا مسئله‌ای فراگیر تبدیل شود. در واقع، تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای درجه‌ای از نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد که موضوع عدالت‌جویی و قضاوت اخلاقی مبتنی بر انصاف را به مثابه مسئله‌ای معرفتی در پیش دیدگان اعضای جامعه قرار [...]