OSS

از آنجایی که open-source نقش مهمی در زندگی همه ما داشت، ما بایستگی می‌کنیم که برخی از سرویس‌های خود را به همزیستگاه نرم‌افزاری بازگردانیم.

پروژه‌های متن‌باز ما